1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Sue en een cliënt.

2. Inspanningen Beautysalon Sue
Beautysalon Sue zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beautysalon Sue zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële
consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Beautysalon Sue werkt uitsluitend op afspraak. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen.
Afspraken worden gemaakt onder vermelding van uw volledige adresgegevens en telefoonnummer.
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beautysalon Sue melden.
Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beautysalon Sue het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag Beautysalon Sue in overleg met de cliënt de afspraak verzetten naar een ander tijdstip of andere datum.
Dit om te voorkomen dat de volgende cliënt te lang moet wachten door de uitloop.
Beautysalon Sue moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betalingen
Beautysalon Sue vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website.
De gemelde prijzen voor de salon zijn inclusief btw. Beautysalon Sue vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.
Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen.
Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautysalon Sue vóór aanvang van de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautysalon Sue aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Beautysalon Sue neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
Beautysalon Sue behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Beautysalon Sue zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Beautysalon Sue is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beautysalon Sue verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beautysalon Sue is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautysalon Sue is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en of vrijetijdsbesteding.
Beautysalon Sue is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Beautysalon Sue geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling van kunstnagels en de producten.
De garantie voor kunstnagels vervalt indien:

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
  • De cliënt andere producten dan door Beautysalon Sue geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt zwanger of ziek is of medicijnen gebruikt welke invloed hebben op de nagels.

9. Beschadiging & diefstal
Beautysalon Sue heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Beautysalon Sue meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Sue de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden.

11. Nail art
Indien Beautysalon Sue een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Beautysalon Sue. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beautysalon Sue. Beautysalon Sue mag hiervoor een redelijke vergoeding vragen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Sue het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Sue en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

14. Hygiëne
Als wordt geconstateerd dat een klant of model een infectie of schimmel aan de handen of nagels heeft, kan Beautysalon Sue behandeling weigeren en doorverwijzen
naar een arts voor verdere behandeling. Voor elke klant worden schone handdoeken, tafeldoekje, en nieuwe (of eigen) vijlen gebruikt.
Alle werkmaterialen worden na elke behandeling gedesinfecteerd, evenals uw eigen vijlen. Zo wordt eventuele kruisbesmetting voorkomen.
Deze set blijft bij mij netjes opgeborgen. Voor de behandeling moeten door de nagelstyliste en de cliënt, de handen worden gedesinfecteerd.
De klant laat geheel op eigen risico kunstnagels zetten en kan in geen enkel geval Beautysalon Sue aansprakelijk stellen voor eventuele beschadiging, schimmels, infecties
en dergelijke aan de natuurlijke nagels. Beautysalon Sue gaat met zorg om met de natuurlijke nagels, een gezonde natuurlijke nagel staat altijd op de eerste plaats.
Bestaat het vermoeden dat u allergisch (contact-allergie) bent voor kunstnagels, ga dan naar de huisarts, en laat kunstnagels voorlopig achterwege om verergering te voorkomen.
Tijdens de behandeling is het niet toegestaan om te eten of te roken.